top of page

About

Hledám inspiraci v obyčejném životě a jako designér nacházím rovnováhu mezi konceptem a formou. V průběhu vzniku každého projektu, vždy uskutečňuji svoji vizi udržitelného a účelného produktu v minimalistickém stylu. 

 

Momentálně pracuji pro své vlastní studio "K84" které má v portfoliu více komerčních i nekomerčních projektů.

 

V minulusti jsem spolupracovala na projektech malých i velkých společností jako jsou ASUS czsk, Ogilvy, Unicef, Esennce ....etc.

Doufám, že moje produkty Vás těší a každý den si užíváte jejich funkčnost.

Enyoj it! 

 

Petra Žižlavská

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost

K84 s.r.o. 
se sídlem Korunní 1143/84, 101 00 Praha 10
IČO: 28930797, DIČ: Neplátce DPH
vedené u Městského soudu v Praze, vložka C oddíl 153860

telefon: +420 777 172 070
email: petra.zizlavska@gmail.com

Studio store K84 s.r.o. je provozovatelem obchodní značky ONAONA

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti K84 s.r.o. se sídlem Korunní 1143/84,

101 00 Praha 10 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.onaona.store, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.onaona.store a další související právní vztahy. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se v uzavírané kupní smlouvě zákonná ochrana spotřebitele (zejména dle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele) ani ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek (zejména se neuplatní příslušná ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Zákaznický klub ONAONA

2.1. Registrace do zákaznického klubu ONAONA provedené na webové stránce www.onaona.store slouží k informování zákazníka o událostech týkajících se labelu ONAONA (jedná se o informace zahrnující fakta o událostech v ateliéru i mimo, probíhajících slevách, nových kolekcích atd.) Registrace je dobrovolná a klient se může kdykoliv rozhodnout, že již nechce být členem.

2.2. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o ochraně osobních ůdajů je uvedeno v odstavci 8. těchto obchodních podmínek

2.3. Zákazník dobrovolnou registrací do klubu  odsouhlasí přijímání informativních e-mailů. 

2.4. K84 s.r.o. se zavazuje, že kontakty svých klientů má pouze ke společné spolupráci a nikdy nebudou zneužity k marketingovým účelům 3. stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, jelikož K84 s.r.o. není plátcem DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí zásadně v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v objednávce:

- v hotovosti nebo platební kartou SumUp při osobním odběru v ateliéru na adrese: K84 s.r.o. Korunní 1143/84 (2.patro), 10100 Praha 10.
- platební kartou při platbě přímo z webového rozhraní onaona.store prostřednictvím platebního portálu Braintree, 

- na dobírku prostřednictvím dopravce PPL

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.),požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není platce DPH. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. O odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícího informovat, telefonicky, písemně nebo pomocí elektronické komunikace. 

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.

5.4. Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu). Pro urychlení procesu prodávající doporučuje, aby kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii faktury, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

5.5. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání),které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.8. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.9. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

6.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Práva z vadného plnění (reklamace)

7.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla či v místě podnikání prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu, přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

7.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.8. V případě, že zboží má vady, má kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

7.10. O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.11. Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.12. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.13. Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Kontrola prodávajícího, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

10.1. K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.2 Pro podání stížnosti týkající se kupní smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu petra.zizlavska@gmail.com, případně telefonicky na +420777172070. Naším cílem je vždy vyjít kupujícímu maximálně vstříc a dohodnout se na vyřešení problému, který vznikl v rámci kupní smlouvy. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené v čl. 10.1 obchodních podmínek. 

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, každopádně si Vážíme každého zákazníka a chceme aby naše produkty sloužily a přinášely našim zákazníkům užitek.

11. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

11.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. V případě, že jste reklamní agentury, blogeři, influenceři a jiné mediální agentury atd., budeme rádi když o nás napíšete, ale prosíme Vás o předešlé schválení vašich textů o nás. Nebudeme se následně bránit vám pak zprostředkovat podrobnější dokumentaci. Nechceme, aby docházelo k mylným  představám o nás a třeba nechtěné nepochopení naší podnikatelské filozofie.  

11.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

11.4. Pokud se kupující při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit škodu, která tímto jednáním vznikla, a to v plné výši.

11.5. Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.5. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty kupujícího.

12.6. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.7. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.9. Upravují-li tyto obchodní podmínky práva a povinnosti kupujícího z kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto obchodních podmínek pro kupujícího výhodněji, než obchodní podmínky, kterými se řídí daná kupní smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto obchodních podmínek.
 

Poslední aktualizace těchto podmínek byla: v Praze dne 06.04.2021

bottom of page